Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Baolixing cung cấp các dịch vụ giao nhận bao gồm :

  • Book tàu.

  • Theo dõi hàng hóa đến và đi.

  • Làm bộ chứng từ hoàn chỉnh.

  • Làm thủ tục xin C/O.

  • Lên tờ khai hải quan.

  • Làm thủ tục thông quan và vận chuyển hàng hóa về kho theo yêu cầu.